CH SƠN ĐĂNG KHOA – CTY TNHH MTV TV VÀ XD CÔNG TRÌNH ĐĂNG KHOA